Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 1


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว และอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว

ขอให้ผู้มีรายชื่อไปลงลายมือชื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้ง ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 หากพ้นกำหนด จะถือว่านิสิตสละสิทธิ์

สถานที่ติดต่อเพื่อลงลายมือชื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
- มศว ประสานมิตร ติดต่อที่ คุณหญิงชนก เงินทอง หรือ คุณนฤพนธ์ สีแสด สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
- มศว องครักษ์ ติดต่อที่ คุณกัญญารัตน์ ผดุงกิจ ส่วนกิจการนิสิต อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว จุฑารัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว jutarats@g.swu..ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 5 พฤศจิกายน 2561  ถึง   9 พฤศจิกายน 2561
Level2