Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

วันที่ 23 - 26 ตุลาคม 256 ปิดให้บริการสำนักงานสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ


สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม 2561 สถาบันฯ จึงขอแจ้งปิดให้บริการ (ชั่วคราว) ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม 2561 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว เอกมงคล
E-mail ผู้ส่งข่าว jodaiwalker@gmail.com
วันเริ่มประกาศข่าว 10 ตุลาคม 2561  ถึง   26 ตุลาคม 2561
Level2