Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญเข้ารับฟังการชี้แจงแผนและผลประโยชน์การประชุมประกันสุขภาพกลุ่ม และการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม


ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการประกันสุขภาพกลุ่ม และการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2561 (1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) นั้น
เพื่อให้บุคลากรได้ทราบรายละเอียดของแผนและผลประโยชน์การประกันสุขภาพกลุ่ม และการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ในแต่ละแผน ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้เชิญบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มาชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว
- วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561
เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดง ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561
เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3A Convention อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมนันทปัญญา อาคารเรียนและปฏิบัติการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.15725


เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นายภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 9 ตุลาคม 2561  ถึง   18 ตุลาคม 2561
Level2