Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

กำหนดการรอบสอง การให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว งานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560


ตามที่ร้านครุยสุกัญญาได้เข้ามาให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว รอบเเรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน - 7 ตุลาคม 2561
เรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์จึงขอแจ้งกำหนดการรอบสองการให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว งานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นายภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 9 ตุลาคม 2561  ถึง   9 ธันวาคม 2561
Level2