Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศรับสมัครบุคลากรเป็นกรรมการคุมสอบ


ประกาศรับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นกรรมการคุมสอบในโครงการของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
ปฏิบัติงานวันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 8.00 - 15.00 น.
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 กันยายน 2561
https://goo.gl/forms/bwxOsvNqHVYiHw272

หน่วยงาน สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
ผู้ส่งข่าว นายเอกราช นาแหยม
E-mail ผู้ส่งข่าว ekkarach@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 14 กันยายน 2561  ถึง   20 กันยายน 2561
Level2