Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2561


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2561
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องแปดเหลี่ยมและห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยมีกำหนดการดังนี้
กำหนดการงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2561
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561
ณ ห้องแปดเหลี่ยมและห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
---------------------------
เวลา 08.30 น.
- ลงทะเบียน และรับประทานเครื่องดื่ม (Welcome Drink) และอาหารว่าง
ณ โถงหน้าทางเข้าอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ดนตรีบรรเลง)
- ถ่ายภาพตามอัธยาศัย
เวลา 09.00 น. - วงดนตรีไทยเริ่มบรรเลง
เวลา 09.30 น. - ผู้เกษียณฯ พร้อมกัน ณ ห้องแปดเหลี่ยม (นั่งตามแผนผังที่จัดไว้)
เวลา 09.45 น. - การแสดงรำอวยพร 1 ชุด
เวลา 09.55 น. - ชมวีดิทัศน์ผู้เกษียณฯ
วลา 10.10 น. - อธิการบดี ประธานในพิธี กล่าวแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณฯ
และมอบของที่ระลึก
เวลา 11.00 น. - ผู้แทนผู้เกษียณฯ กล่าวแสดงความรู้สึก
เวลา 11.10 น. - อธิการบดีและผู้เกษียณฯ ถ่ายภาพหมู่และร้องเพลง “ด้วยรักและผูกพัน” และ “คำสัญญา” ร่วมกัน
เวลา 11.30 น. - ผู้เกษียณฯ รับมอบดอกไม้แสดงกตเวทิตาจิตจากผู้มาร่วมงานตามอัธยาศัย
เวลา 12.00 น. - ผู้เกษียณฯ และแขกผู้มีเกียรติ รับประทานอาหารกลางวันและร้องเพลงร่วมกันตามอัธยาศัย
ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ชั้น 1/ ปิดงาน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2649-5000 ต่อ 15659

11 ก.ย. 61

ทั้งวัน

พิเศษ: ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2561
ณ ห้องแปดเหลี่ยมและห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว Supkanate
E-mail ผู้ส่งข่าว Supkanate@gmail.com
วันเริ่มประกาศข่าว 11 กันยายน 2561  ถึง   24 กันยายน 2561
Level2