Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑. เปิดให้บริการทำฟันฟรี


[คณะทันตแพทยศาสตร์]
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑. เปิดให้บริการทำฟันฟรี
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดให้บริการตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน ที่โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว (อาคาร 17) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น.(จนกว่าคิวจะหมด) ผู้ใหญ่ ๕๐๐ราย เด็ก ๑๐๐ราย
(กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วยและเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีต้องมีผู้ปกครองพามาด้วย)

19 ต.ค. 61

08:30

พิเศษ: ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑. เปิดให้บริการทำฟันฟรี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันสาธารณสุขแห่งชาติ
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว (อาคาร 17)
 15252

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน โรงพยาบาลทันตกรรม
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 6 กันยายน 2561  ถึง   19 ตุลาคม 2561
Level2