Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ ผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์เก่า/บุคลากรเก่า คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561"ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 10.00 - 13.30 น. ณ ห้อง 10-204 กข. ชั้น 2 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

รายนามผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์พรพิมล ม่วงไทย สังกัดภาควิชาเคมี
2. รองศาสตราจารยเฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ สังกัดภาควิชาชีววิทยา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4. นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช สังกัดสำนักงานคณบดี
5. นางสาวลัดดา นี้ละไทย สังกัดสำนักงานคณบดี

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ หน่วยการเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 18445

25 ก.ย. 61

10:00-
13:30

พิเศษ: โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

ห้อง 10-204 กข. ชั้น 2 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 3 กันยายน 2561  ถึง   25 กันยายน 2561
Level2