Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง อุดมศึกษากับความท้าทาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก


ด้วยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง “อุดมศึกษากับความท้าทาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก” และการประกาศเกียรติคุณ ผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 6 สาขา รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ แบบสหสาขา “Interdisciplinary” ระหว่างวันที่ 21–22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดง อโศกมนตรี อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ระดมความความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาไทยภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา รวมถึงทิศทางในอนาคตของอุดมศึกษาไทยตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ
2. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยของคณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่กับนักวิจัยอาวุโส แหล่งทุน และผู้ใช้ผลงานวิจัย
3. เพื่อเป็นการประกาศรางวัลผลงานด้านการวิจัย
4. เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2561 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
ในการนี้ ปอมท. ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันเวลาดังกล่าวข้างต้นโดยมีอัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้

กลุ่มผู้เข้าร่วมงาน
คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป
ลงทะเบียนล่วงหน้า คนละ 3,000 บาท
ลงทะเบียนหน้างาน คนละ 3,500 บาท
นิสิต นักศึกษา คนละ 2,000 บาท
กลุ่มผู้นำเสนอผลงานวิจัย
คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป คนละ 3,000 บาท
นิสิต นักศึกษา คนละ 2,000 บาท
กำหนดการส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Pull paper) และนำเสนอผลงาน (Poster)
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 15 สิงหาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561
ชำระค่าลงทะเบียน 15 สิงหาคม 2561 – 10 พฤศจิกายน 2561
ส่งบทความวิจัย 15 สิงหาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561
แจ้งผลการคัดเลือกผลงาน 10 พฤศจิกายน 2561

โดยสามารถลงทะเบียน ผ่านทาง http://www.cufst.org/2018/ ภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2561 พร้อมส่งสำเนาการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายใน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
และสามารถดาวน์โหลดเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานได้ที่ http://www.cufst.org/2018/index.php/download

21 พ.ย. 61

08:30-
16:30

ประชุม: โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง อุดมศึกษากับความท้าทาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน สภาคณาจารย์
ผู้ส่งข่าว รุจจิรา สุริยาวงศ์
E-mail ผู้ส่งข่าว rutjira@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 31 สิงหาคม 2561  ถึง   21 พฤศจิกายน 2561
Level2