Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์


ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-1230 และดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
1. นายเอนกวิทย์ พลรบ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ขันทะนะ

สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ๑๔๐๑ ชั้น ๑๔ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว จุรีรัตน์ เมืองไชย
E-mail ผู้ส่งข่าว jureeratm@g.swu
วันเริ่มประกาศข่าว 20 สิงหาคม 2561  ถึง   4 กันยายน 2561
Level2