Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

เรียกสำรองทำสัญญาและชำระค่าธรรมเนียมการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค


เรียกสำรองมาทำสัญญาตลาดนัด ให้ชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 5,000 บาท/ชุด พร้อมส่งรูปถ่ายขนาด 4 X 6 นิ้ว
(รูปที่เคยใช้สมัครจำนวนตามชุดที่ได้รับการคัดเลือก)
ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ส่วนทรัพยากรบุคคล
สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
ตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นายภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 2 สิงหาคม 2561  ถึง   2 กันยายน 2561
Level2