Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ตรวจสอบรถจักรยาน ภายในบริเวณหอพัก


[ตรวจสอบรถจักรยาน] ศูนย์บริหารกิจการหอพักได้ตรวจสอบรถจักรยานภายในบริเวณหอพัก พบรถจักรยาน ดังนี้
1. ไม่ลงทะเบียน จำนวน 285 คัน
2. ลงทะเบียน แต่ไม่สามารถติดต่อนิสิตได้ จำนวน 44 คัน
รวมทั้งสิ้น จำนวน 329 คัน
ในการนี้ให้เจ้าของรถจักรยานทั้ง 329 คัน ติดต่อกลับมาที่เบอร์โทรศัพท์ 037-395513 ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาทำการ) หากพ้นกำหนดศูนย์บริหารกิจการหอพัก จะส่งมอบรถจักรยานทั้งหมด ให้ส่วนพัฒนาความยั่งยืนต่อไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
ผู้ส่งข่าว ณินณ์นรี มั่นคง
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 17 กรกฎาคม 2561  ถึง   20 สิงหาคม 2561
Level2