Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 คณะพลศึกษางดให้บริการ


คณะพลศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะพลศึกษา ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงของดให้บริการในวันดังกล่าว และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

1 ส.ค. 61

08:00-
18:00

สัมมนา: คณะพลศึกษางดให้บริการ วันที่ 1-3 ส.ค.61
โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี
 22513


หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ผู้ส่งข่าว จุฑาทิพย์ มากนก
E-mail ผู้ส่งข่าว jutatip@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 11 กรกฎาคม 2561  ถึง   3 สิงหาคม 2561
Level2