Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

รับสมัครผู้ให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว งานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562


ผู้สนใจขอรับเอกสารรายละเอียดได้ที่ งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ส่วนทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ / โทรสาร 02–260–3558 หรือโทรศัพท์ 02–649–5000 ต่อ 15725
ตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นายภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 5 กรกฎาคม 2561  ถึง   5 สิงหาคม 2561
Level2