Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการวันที่ 13 กรกฎาคม 2561


ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดจัดโครงการกิจกรรม 5ส สู่ 7ส สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรและองครักษ์ ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักคอมพิวเตอร์ จึงมีความจำเป็นขอแจ้งปิดทำการในวันดังกล่าว และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน จะขอบคุณยิ่ง

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นางสาววณิชยา ทองสมนึก
E-mail ผู้ส่งข่าว wanitchayat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 5 กรกฎาคม 2561  ถึง   13 กรกฎาคม 2561
Level2