Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 กำหนดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1-6 ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ไปแล้วนั้น เนื่องจากส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษามีความจำเป็นจะต้องจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Active Learning เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมวินเซอร์ มหาวิทยาลัยจึงของดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันดังกล่าว ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา และคู่มือการเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ที่ http://edservices.op.swu.ac.th
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว นางนุสรา ม่วงคง
E-mail ผู้ส่งข่าว nutsaral@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 5 กรกฎาคม 2561  ถึง   5 สิงหาคม 2561
Level2