Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2561


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่วนกิจการนิสิต กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิต และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแก่นิสิตใหม่ ให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่ และเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีอัคลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบทั้ง 9 ประการ

7 ส.ค. 61

11:30-
19:00

พิเศษ: โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2561
- กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
 12080
8 ส.ค. 61

07:00-
20:00

พิเศษ: โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2561
- กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
 12080
9 ส.ค. 61

08:00-
22:45

พิเศษ: โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2561
- กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต
ณ อาคารกีฬา 1 และ หอพักนิสิต มศว องครักษ์
 12080
10 ส.ค. 61

08:00-
22:00

พิเศษ: โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2561
- กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว
ณ อาคารกีฬา 1
 12080

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว จุฑารัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว jutarats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 27 มิถุนายน 2561  ถึง   11 สิงหาคม 2561
Level2