Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

กำหนดการจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561


กำหนดการจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ http://dormapp.swu.ac.th โดยนิสิตจะต้องรายงานตัวผ่านระบบ internet ของมหาวิทยาลัย (istart) ก่อนทำรายการจองห้องพัก
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ผู้ส่งข่าว ณินณ์นรี มั่นคง
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 22 มิถุนายน 2561  ถึง   3 สิงหาคม 2561
Level2