Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง สร้างเสริมความเข้าใจ พร้อมเข้าสู่สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน


คณะกายภาพบำบัด ขอเชิญบุคลากรทางด้านสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง สร้างเสริมความเข้าใจ พร้อมเข้าสู่สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

วิทยากรโดย ตัวแทนจากสภาการสาธารณสุขชุมชน

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561
ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

อัตราค่าลงทะเบียน
***สำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่เป็นศิษย์เก่า
ค่าลงทะเบียนท่านละ 800 บาท รับจำนวน 20 ท่าน
***ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/k3UrN4MwFUyXWlH73

***สำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขทั่วไป และบุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,200 บาท รับจำนวน 20 ท่าน
***ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/c7sT0NaWsvUKVJXC2

***ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://healthsci.swu.ac.th/node/614
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน คณะกายภาพบำบัด
ผู้ส่งข่าว ศุภลักษณ์ ฉายากุล
E-mail ผู้ส่งข่าว supalux@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 12 มิถุนายน 2561  ถึง   21 มิถุนายน 2561
Level2