Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

วันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 ส่วนกิจการนิสิตงดให้บริการชั่วคราว


-ส่วนกิจการนิสิตจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่วนกิจการนิสิต และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ส่วนกิจการนิสิต ขออภัยในความสะดวกในการให้บริการในวันดังกล่าง

หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว จุฑารัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว jutarats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 5 มิถุนายน 2561  ถึง   16 มิถุนายน 2561
Level2