Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ปี 2561 (รอบจับฉลาก)


ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2561 (รอบจับฉลาก)

ตามไฟล์แนบ
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นายภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 21 พฤษภาคม 2561  ถึง   21 มิถุนายน 2561
Level2