Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ประจำปี 2561(รอบคัดเลือก)


ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ประจำปี 2561(รอบคัดเลือก)

ตามไฟล์ที่แนบ
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นายภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 17 พฤษภาคม 2561  ถึง   17 มิถุนายน 2561
Level2