Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการเยาวชนในเอเชียอาคเนย์


ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กำหนดต้อนรับคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 330 คน จาก 11 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ราชอาณาจักรกัมพูชา ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย เนการาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีการให้เยาวชนพักกับครอบครัวเจ้าภาพชาวไทย เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ในช่วงระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว สมเกียรติ กลัดพรหม
E-mail ผู้ส่งข่าว somkiat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 15 พฤษภาคม 2561  ถึง   1 พฤศจิกายน 2561
Level2