Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกิน ภาคฤดูร้อน (เฉพาะนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา)


นิสิตที่มีความประสงค์ขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด ภาคฤดูร้อน (3/2560) เฉพาะนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาเท่านั้น ยื่นคำร้องได้ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 โดยขอคำร้องได้ที่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ประสานมิตรและองครักษ์

ติดต่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
มศว ประสานมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
มศว องครักษ์ อาคารอำนวยการ ชั้น1

โทร 02 6495720 หรือ 02 6495000 ต่อ 15614, 15662
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว กฤติกา
E-mail ผู้ส่งข่าว krittika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 7 พฤษภาคม 2561  ถึง   6 มิถุนายน 2561
Level2