Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย


ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-1230 เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-1230 สังกัดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
เลขประจำตัว ชื่อ – นามสกุล
001 นายเอนกวิทย์ พลรบ
002 นายธีรชัย เกตุจินากูล
003 นางสาวจุฬาลักษณ์ ขันทะนะ
004 นางสาวสุภาพร นามวงศ์

สอบข้อเขียน
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

สอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว จุรีรัตน์ เมืองไชย
E-mail ผู้ส่งข่าว Jureerat006@hotmail.com
วันเริ่มประกาศข่าว 1 พฤษภาคม 2561  ถึง   9 พฤษภาคม 2561
Level2