Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย


หอการค้าอเมริกันในประเทศไทยประกาศรับสมัครทุนการศึกษาซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องที่มอบให้แก่นิสิตในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปจนสำเร็จการศึกษา
คุณสมบัติ
1.นิสิตระดับปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หากเป็นนิสิตที่ศึกษาหลักสูตร 5 ปี ต้องเป็นนิสิตชั้นปีที่ 3
2.ขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน
3.ผลการเรียนตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป
4.มีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป (เกรดไม่ต่ำกว่า B)
5.มีความประพฤติดี
6.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้ว
7.ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
8.ผู้รับทุนจะต้องรักษาผลการเรียนให้อยู่ในระดับที่กำหนด หรือดีขึ้น จนสำเร็จการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับใบสมัครได้ที่ คุณรัชนี นพจิราพงษ์ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-260-1012 นิสิตที่สนใจสมัครทุนนี้โปรดยื่นใบสมัครผ่านคณะต้นสังกัดและคณะทำบันทึกเสนอชื่อนิสิตและใบสมัครพร้อมกับเอกสารมายัง ส่วนวิเทศสัมพันธ์และ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561

หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว รัชนี นพจิราพงษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว ratch@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 10 เมษายน 2561  ถึง   10 สิงหาคม 2561
Level2