Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

คณะพลศึกษาจัดโครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์ผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์


-เนื่องในวันสงกรานต์และปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๑ คณะพลศึกษากำหนดจัดงานโครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์ผู้ใหญ่ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในวันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -๑๓.๐๐ น.


18 เม.ย. 61

08:30-
13:00

พิเศษ: คณะพลศึกษาจัดโครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์ผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์
ณ ศูนย์กีฬาสิรินธร บริเวณโถงอาคารคณะพลศึกษา และห้องนิทรรศการ อาคารกีฬา ๒ มศว องครักษ์
 22513


หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ผู้ส่งข่าว จุฑาทิพย์ มากนก
E-mail ผู้ส่งข่าว jutatip@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 10 เมษายน 2561  ถึง   18 เมษายน 2561
Level2