Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

รับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ประจำปี 2561


รับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ประจำปี 2561
กำหนดยื่นซองใบเสนอราคา การคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ประจำปี 2561 ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา การคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค 2561 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุม 946 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ที่แนบมา
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว มยุรฉัตร นพกรสุขทองดี
E-mail ผู้ส่งข่าว mayurachats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 9 เมษายน 2561  ถึง   9 พฤษภาคม 2561
Level2