Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 9 (21 เมษายน 2561)


ขอให้นิสิตอ่านประกาศข้อปฏิบัติในการเข้าสอบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ SWU-SET
1. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม เหมาะสมกับสถานที่ สำหรับผู้เข้าสอบที่เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือนิสิต ขอให้ใส่ชุดเครื่องแบบให้ถูกต้อง หากศูนย์อำนวยการสอบฯ พิจารณาว่าการแต่งกายของผู้เข้าสอบขัดกับข้อปฏิบัติดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
2. ห้องสอบจะเปิดเวลา 08.40 น. ผู้เข้าสอบควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาเริ่มสอบอย่างน้อย 15 นาที (08.45 น.) เนื่องจากการทดสอบการฟังจะเริ่มเวลา 09.00 น. โดยจะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังประตูห้องสอบปิดในเวลา 09.00 น. โดยเด็ดขาด
3. ผู้เข้าสอบต้องมีบัตรประจำตัวนิสิต มศว บัตรประจำตัวบุคลากร มศว บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นๆที่สามารถระบุตัวตนของผู้สอบซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ แสดงต่อกรรมการก่อนเข้าห้องสอบ หากไม่นำบัตรดังกล่าวมาแสดงจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
4. อุปกรณ์ที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมมาโดยอนุญาตให้นำเข้าห้องสอบและวางบนโต๊ะสอบได้ คือ 4.1 ปากกาน้ำเงินหรือดำ พร้อมน้ำยาลบคำผิด 4.2 ดินสอ 2B 4.3 ยางลบดินสอ 4.4 กบเหลาดินสอ 4.5 บัตรประจำตัวที่ใช้แสดงตัวตนเพื่อเข้าสอบ
5. เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว ผู้เข้าสอบต้องนั่งประจำที่นั่งสอบของตนเอง ห้ามเดินไปที่อื่น หรือพูดคุยกับผู้เข้าสอบคนอื่นโดยเด็ดขาด
6. หากผู้เข้าสอบนั่งสอบผิดที่และเริ่มทำข้อสอบแล้ว จะถือว่าทุจริตในการสอบและจะถูกยุติการสอบทันที การสอบถือเป็นโมฆะ และต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
7. ผู้เข้าสอบต้องวางกระเป๋าสัมภาระและสิ่งของอื่นๆไว้ใต้เก้าอี้สอบเท่านั้น หากฝ่าฝืนจะถือว่าผู้เข้าสอบมีเจตนาทุจริตในการสอบและจะถูกยุติการสอบทันที การสอบถือเป็นโมฆะ และต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
8. ผู้เข้าสอบต้องปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและใส่ไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่วางไว้ใต้เก้าอี้เท่านั้น หากพบว่าโทรศัพท์มือถือดังหรือสั่น จะถูกยุติการสอบทันที การสอบถือเป็นโมฆะ และต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
9. ผู้เข้าสอบจะต้องอ่านข้อปฏิบัติในการสอบที่หน้าปกข้อสอบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
10. ไม่อนุญาตให้เปิดหรือทำข้อสอบจนกว่าจะได้ยินประกาศให้เริ่มทำข้อสอบจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น
11. การระบายคำตอบ จะต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืน ศูนย์อำนวยการสอบฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลการตรวจคำตอบ
12. หากพบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือมีเหตุให้สงสัยว่าทุจริต กรรมการคุมสอบมีสิทธิขอตรวจค้นร่างกายผู้เข้าสอบ
13. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างสอบ
14. อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดยเวลาสอบจะหมดในเวลา 12.00 น.
15. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำข้อสอบออกจากห้องสอบหรือทำการจดบันทึกข้อสอบเพื่อน าไปเผยแพร่ต่อในรูปแบบต่างๆโดยเด็ดขาด
16. กรณีอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากข้างต้น ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดสอบฯ และถือเป็นสิ้นสุด
ข้อปฏิบัติข้างต้นกำหนดไว้เพื่อให้การสอบเป็นได้ด้วยความเรียบร้อยและรัดกุม บริสุทธิ์ยุติธรรมสำหรับผู้เข้าสอบทุกคน จึงขอความร่วมมือผู้เข้าสอบทุกท่านโปรดปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
ผู้ส่งข่าว เสาวลักษณ์ น่วมสำราญ
E-mail ผู้ส่งข่าว saowalukn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 9 เมษายน 2561  ถึง   23 เมษายน 2561
Level2