Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

สำนักคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม สงกรานต์วิถีไทย สานสายใยสำนักคอมพิวเตอร์


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “สงกรานต์วิถีไทย สานสายใยสำนักคอมพิวเตอร์” เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบต่อไป ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

*หมายเหตุ : ขอเชิญชวนท่านแต่งกายด้วยชุดไทยหรือชุดผ้าไทยเข้าร่วมงาน
------------------------------
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 17978

9 เม.ย. 61

10:00-
13:00

พิเศษ: สำนักคอมพิวเตอร์ กำหนดจัดกิจกรรม "สงกรานต์วิถีไทย สานสายใยสำนักคอมพิวเตอร์"
บริเวณห้องโถง ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 17978

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นางสาววณิชยา ทองสมนึก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว wanitchayat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 2 เมษายน 2561  ถึง   9 เมษายน 2561
Level2