Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

สำนักคอมพิวเตอร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งบุคลากร สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอ


ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร เลขประจำตำแหน่ง (1)7-5146 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ และดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดการสอบ ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เลขประจำตัว ชื่อ – นามสกุล
003 นางสาวปิยะนุช อัศวจารุพันธุ์
004 นายสุวิทย์ สมสุข
006 นางสาวรุ่งทิพา ศิริวรรณ
008 นางสาวจุรีรัตน์ เมืองไชย
010 นางสาวสุวรรณา กิจภัทรกุล
012 นางสาวบุศยรินทร์ รักชาติ
016 นายธนภูมิ สุนาถวนิชย์กุล
017 นางสาวเบญจรัตน์ นุชนาฏ์
018 นางสาวสุภารัตน์ แก้ววิสูตร
022 นางสาวพรทิพย์ งามเจริญสุวรรณ
023 นางสาวอรุณี คำตรง

กำหนดการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นายดนัย มณฑาทิพย์กุล
E-mail ผู้ส่งข่าว danaim@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 5 มีนาคม 2561  ถึง   23 มีนาคม 2561
Level2