Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

สำนักคอมพิวเตอร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์


ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1)7-0077 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ และดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และกำหนดการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เลขประจำตัว ชื่อ – นามสกุล
002 นางสาวนาฟีด๊ะ เทพไฝ
003 นายยุทธศักดิ์ สุภักดี
005 นางสาวโสมนัส หนูแก้ว
006 นางสาวเกษศิริ วงศ์แสงจันทร์
007 นายปฐมพล ใจชื้น

กำหนดการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นายดนัย มณฑาทิพย์กุล
E-mail ผู้ส่งข่าว danaim@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 5 มีนาคม 2561  ถึง   23 มีนาคม 2561
Level2