Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตร และองครักษ์


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้ประกาศไปแล้วนั้น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติกำหนดให้มีวันหยุดราชการประจำปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพิ่มขึ้นอีก 1 วัน เป็นเวลา 5 วัน โดยจะเริ่มหยุดตั้งแต่วันที่
12 - 16 เมษายน 2561 ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคปลายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศให้วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน
2561 เป็นวันหยุดราชการตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว นางนุสรา ม่วงคง
E-mail ผู้ส่งข่าว ืnutsaral@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 2 มีนาคม 2561  ถึง   30 เมษายน 2561
Level2