Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัด"โครงการกีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (Union Games)


ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัด "กีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (Union Games) : ศรีนครินทรเกมส์" ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดของโครงการฯ ได้ที่เฟซบุ๊ก Union Games#11

17 ก.พ. 61

07:00-
23:00

กีฬา: ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ "กีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (Union Games) : ศรีนครินทรเกมส์"
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 18408


หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 9 กุมภาพันธ์ 2561  ถึง   18 กุมภาพันธ์ 2561
Level2