Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์


ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2)7-3252 เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
เลขประจำตัว ชื่อ – นามสกุล
001 นางสาวสุนทรี ไพริน

สอบข้อเขียน
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว งานบุคคล สำนักคอมพิวเตอร์
E-mail ผู้ส่งข่าว danaim@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 8 กุมภาพันธ์ 2561  ถึง   16 กุมภาพันธ์ 2561
Level2