Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งบุคลากร


ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร เลขประจำตำแหน่ง (1)7-5146 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
เลขประจำตัว ชื่อ – นามสกุล
001 นายตฤณ หงส์ใส
002 นายยุทธศักดิ์ สุภักดี
003 นางสาวปิยะนุช อัศวจารุพันธุ์
004 นายสุวิทย์ สมสุข
005 นางสาวราณี อับดุลเลาะห์
006 นางสาวรุ่งทิพา ศิริวรรณ
007 นางสาวกนกพร สุขกา
008 นางสาวจุรีรัตน์ เมืองไชย
009 นายอริยะ เดชะศิริ
010 นางสาวสุวรรณา กิจภัทรกุล
011 นายปราการ นนทะชาติ
012 นางสาวบุศยรินทร์ รักชาติ
013 นายอมต เรือนมูล
014 นางสาวมาลินี ริดมัด
015 นายสิทธา เศรษฐสิทธิ์ปรีดา
016 นายธนภูมิ สุนาถวนิชย์กุล
017 นางสาวเบญจรัตน์ นุชนาฏ์
018 นางสาวสุภารัตน์ แก้ววิสูตร
020 นายเอกภพ พูลสวัสดิ์
021 นายธนภูมิ ศิลปวาณิชย์
022 นางสาวพรทิพย์ งามเจริญสุวรรณ
023 นางสาวอรุณี คำตรง
024 นางสาวธิคณา ศรีบุญนาค
025 นายกิติคุณ หอมแพน
026 นางสาวปฐมลักษณ์ เนียมประดิษฐ์
027 นายภัทรพล สระคำจันทร์
028 นางสาวสุกัญญา สง่าหวัง
030 นายนรเทพ เกิดละออ
031 นางสาวเจนจิรา พจนา

สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 11.30 น.
ณ ห้องบรรยายบัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์
ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 สำนักคอมพิวเตอร์
ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว งานบุคคล สำนักคอมพิวเตอร์
E-mail ผู้ส่งข่าว danaim@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 7 กุมภาพันธ์ 2561  ถึง   1 มีนาคม 2561
Level2