Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 (กิจกรรมที่ 1)


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4" กิจกรรมที่ 1 ฐานกิจกรรมการอบรม และเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนในเขตจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยสามารถดูกำหนดการได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.swu.ac.th

---------------------------------------

16 ก.พ. 61

08:30-
16:30

นิทรรศการ: คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4" กิจกรรมที่ 1 ฐานกิจกรรมการอบรม และเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนในเขตจังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
 18408

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 7 กุมภาพันธ์ 2561  ถึง   18 กุมภาพันธ์ 2561
Level2