Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี


ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-0077 เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
เลขประจำตัว ชื่อ – นามสกุล
001 นายสมบูรณ์ กาเด็นไมดิน
002 นางสาวนาฟีด๊ะ เทพไฝ
003 นายยุทธศักดิ์ สุภักดี
004 นางสาวณัฐนิกา บุญที่สุด
005 นางสาวโสมนัส หนูแก้ว
006 นางสาวเกษศิริ วงศ์แสงจันทร์
007 นายปฐมพล ใจชื้น

สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 11.30 น.
ณ ห้องบรรยายบัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์
ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 สำนักคอมพิวเตอร์
ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว งานบุคคล สำนักคอมพิวเตอร์
E-mail ผู้ส่งข่าว danaim@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 5 กุมภาพันธ์ 2561  ถึง   1 มีนาคม 2561
Level2