Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 24 ปี ประจำปี พ.ศ.2560


ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ จะจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 24 ปี ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงาม สร้างความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีส่วนร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่เด็กด้อยโอกาสที่มูลนิธิชัยพฤกษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ตามกำหนดการดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญท่านเข้าร่วมงานในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว จะขอบคุณยิ่ง

29 ธ.ค. 60

08:30-
16:00

พิเศษ: วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 24 ปี ประจำปี พ.ศ.2560
สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 1-7978

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นางสาววณิชยา ทองสมนึก (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว wanitchayat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 21 ธันวาคม 2560  ถึง   29 ธันวาคม 2560
Level2