Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ผลการพิจารณาคัดเลือก (เพิ่มเติม) ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารฯ ภายในศูนย์อาหารงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร


ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และผู้ประกอบธุรกิจจทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ และเก็บขยะส่วนกลาง ภายในศูนย์อาหารงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวและสละสิทธิ์จำนวน 3 ราย มหาวิทยาลัยจึงได้พิจารณาคัดเลือกรายชื่อสำรองโดยปรากฎรายชื่อเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบนี้

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน โทร.02-6495000 ต่อ 15994 หรือ 02-2600139
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ผู้ส่งข่าว ภัทราภรณ์ สิงห์ทอง
E-mail ผู้ส่งข่าว phattraporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 19 ธันวาคม 2560  ถึง   19 มกราคม 2561
Level2