Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

กำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มศว ปีการศึกษา 2559


คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนิสิต ขอแจ้งกำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต วันซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารกีฬา 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว จุฑารัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว jutarats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 6 ธันวาคม 2560  ถึง   25 ธันวาคม 2560
Level2