Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 วิชา SWU121


ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
วิชา SWU121 สอบวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560

ขอให้นิสิตดูเวลาในการเข้าสอบให้รอบคอบ รวมทั้งให้นิสิตเตรียมตัวในการเข้าสอบ ดังนี้

1. สายเกิน 30 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ และจะอนุญาตให้นิสิตออกจากห้องสอบได้หลังจาก 60 นาที ไปแล้ว แต่ในกรณีที่มีสอบ 2 รอบ นิสิตที่สอบรอบแรก ต้องรอจนหมดเวลาสอบ ถึงจะออกจากห้องสอบได้
2. ให้นิสิตเซ็นชื่อใน “ใบเซ็นชื่อเข้าสอบ” โดยนิสิตต้องแต่งกายเรียบร้อยด้วยเครื่องแบบนิสิตและใส่รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้าผ้าใบเท่านั้น และนำบัตรประจำตัวนิสิต มาเพื่อแสดงแก่กรรมการคุมสอบขณะเซ็นชื่อเข้าสอบด้วย
3. ถ้าพบเห็นนิสิตทุจริตในการสอบ ครั้งที่ 1 จะตักเตือนหรือย้ายที่นั่ง หากมีครั้งต่อมา ให้แจ้งนิสิตหยุดทำข้อสอบและเซ็นรับทราบใน “แบบฟอร์มแจ้งการทุจริตในการสอบ” (กระดาษสีเหลือง)
4. ไม่อนุญาต ให้นิสิตนำเครื่องมือสื่อสาร กระเป๋าเอกสารใดๆนำติดตัวเข้ามาในห้องสอบโดยเด็ดขาด
5. ก่อนเข้าห้องสอบให้นิสิตเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย ในระหว่างการสอบไม่อนุญาตให้ออกไปเข้าห้องน้ำโดยเด็ดขาด
6. เมื่อหมดเวลาสอบนิสิตต้องวางปากกาหรือดินสอทันที ผู้ใดไม่หยุดทำข้อสอบจะถือว่าการสอบวิชานั้นเป็นโมฆะ
7. ให้นิสิตเตรียมดินสอ 2 B ยางลบดินสอ ปากกา ปากกาลบคำผิดให้พร้อม เพราะจะไม่อนุญาตให้นิสิตขอยืมจากผู้อื่นโดยเด็ดขาด
8. การฝนกระดาษคำตอบ ในกรณีที่ กลุ่มเรียนมีตัวอักษรแทรก เช่น กลุ่มเรียน B1A = B100 , B1B = B101 , B1C = B103 เป็นต้น

หากมีข้อสงสัยก่อนถึงวันสอบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ภาษาฯ ชั้น 4 อาคาร Learning Tower หรือ โทร. 02-2603934 และ 02-6495000 ต่อ 12150 และ 12167

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
ผู้ส่งข่าว วรินทร์พร สุขเฟื่องฟู
E-mail ผู้ส่งข่าว varinporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 27 พฤศจิกายน 2560  ถึง   7 ธันวาคม 2560
Level2