Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 ในหัวข้อการบรรยาย "The Role of Genetic and Epigenetic in the Screening and Prevention of Type 2 Diabetes"
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ World Ballroom C, 23rd Floor เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
ผู้ส่งข่าว งานทรัพยากรบุคคล
E-mail ผู้ส่งข่าว hrd.medswu@gmail.com
วันเริ่มประกาศข่าว 23 พฤศจิกายน 2560  ถึง   31 มกราคม 2561
Level2