Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ค่ายจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคมบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ส่วนกิจการเพื่อสังคม ขอเชิญชวน อาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ค่ายจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 1 รุ่น (50 ท่าน) ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.นาแห้ว จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่มีจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคมได้มีกิจกรรมจิตอาสาและมีความตระหนักถึงความสำคัญของคำว่าจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้นมีความรู้ และความเข้าใจในส่วนของนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วย มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคมมากยิ่งขึ้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนกิจการเพื่อสังคม
ผู้ส่งข่าว รษา ประเสริฐศรี
E-mail ผู้ส่งข่าว rasa@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 13 พฤศจิกายน 2560  ถึง   16 ธันวาคม 2560
Level2