Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

20 พฤศจิกายน 2560 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา ภาคเรียนที่ 1/2560


นิสิตที่ลงรายวิชา 1/2560 แล้วไม่ได้เข้าเรียน นิสิตต้องถอนวิชา ถ้าไม่ถอนจะติด E นิสิตขอคำร้องถอนรายวิชาได้ที่ส่วนส่งเสริมละบริการการศึกษาทั้งที่ประสานมิตรและองครักษ์ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 หรือดาวโหลดคำร้องที่ http://edservice.oop.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6479

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา โทร 02 6495000 ต่อ 15614, 15662
ประสานมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
องครักษ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 1
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว กฤติกา
E-mail ผู้ส่งข่าว krittika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 2 พฤศจิกายน 2560  ถึง   21 พฤศจิกายน 2560
Level2