Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และการทำประกันสุขภาพกลุ่ม


มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มและประกันสุขภาพกลุ่มให้แก่บุคลากร ของมหาวิทยาลัย คู่สมรส และบุตร โดยบริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 15725
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว มยุรฉัตร นพกรสุขทองดี
E-mail ผู้ส่งข่าว ampama529@gmail.com
วันเริ่มประกาศข่าว 9 ตุลาคม 2560  ถึง   20 ตุลาคม 2560
Level2