Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ที่ มศว ประสานมิตร และองครักษ์


ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดกิจกรรม SWU Open House ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดังนั้นมหาวิทยาลัย จึงของดการเรียนการสอน นิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ทั้งที่ประสานมิตร และองครักษ์ ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว นางนุสรา ม่วงคง
E-mail ผู้ส่งข่าว nutsaral@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 5 ตุลาคม 2560  ถึง   15 พฤศจิกายน 2560
Level2