Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

วันทันตสาธารสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560


เนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารสุขแห่งชาติ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว เปิดให้บริการ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ฟรี ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ผู้ใหญ่500 ราย เด็ก 100 ราย เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 7.30 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าบัตรคิวจะหมด) เริ่มทำการตรวจพิเคราะห์ และ ให้บริการรักษา ตั้งแต่เวลา 8.30 เป็นต้นไป (กรุณานำบตรประชาชนมาด้วย) และ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีผู้ปกครองพามา)


20 ต.ค. 60

ทั้งวัน

พิเศษ: วันทันตสาธารณสุข ปี 2560
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
 15010

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน โรงพยาบาลทันตกรรม
ผู้ส่งข่าว sunun
E-mail ผู้ส่งข่าว sunankh@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 4 ตุลาคม 2560  ถึง   20 ตุลาคม 2560
Level2