Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ขอยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560


ประกาศรายชื่อนิสิตที่ขอยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 ซึ่งศูนย์ภาษาและบริการวิชาการได้ตรวจสอบหลักฐานเรียบร้อยแล้ว และมีนิสิตผ่านเกณฑ์ตามรายชื่อที่แนบประกาศนี้ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://edservice.oop.swu.ac.th/ กรณีนิสิตมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อศูนย์ภาษาและบริการวิชาการได้ที่เบอร์ 02-2603934
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว กฤติกา
E-mail ผู้ส่งข่าว krittika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 14 กันยายน 2560  ถึง   14 ตุลาคม 2560
Level2