Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

นิสิตรหัส 60 ที่ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวนิสิต


นิสิตรหัส 60 ที่ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวนิสิต ติดต่อขอรับบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 20 ตุลาคม 2560 ในเวลาทำการของธนาคาร

คณะที่รับบัตรที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มศว ประสานมิตร ได้แก่
- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะแพทยศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
- วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
- บัณฑิตวิทยาลัย

คณะที่รับบัตรที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มศว องครักษ์ ได้แก่
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะกายภาพบำบัด
- คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
- คณะพลศึกษา
- วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

หากพ้นกำหนดนี้แล้วต้องยื่นคำร้องขอทำบัตรใหม่และชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร 02 649 5720
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว กฤติกา
E-mail ผู้ส่งข่าว krittika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 14 กันยายน 2560  ถึง   22 ตุลาคม 2560
Level2